Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych – członków rodzin i bliskich

WSPÓŁUZALEŻNIENIE/ DDA

I. ETAP WSTĘPNY – (Czas trwania etapu wstępnego – około 3 miesiące)

1. Proces diagnostyczny (cykl 3 spotkań – 3 tygodnie)

Celem procesu diagnostycznego jest poznanie historii pacjenta i rozpoznanie występujących zaburzeń i problemów. Proces diagnostyczny obejmuje 3 pierwsze spotkania.

2. Spotkanie z psychiatrą

Celem spotkania jest potwierdzenie diagnozy oraz opieka farmakologiczna.

3. Sesje terapii indywidualnej (1h x tydzień)

Na tym etapie wsparcie indywidualne opiera się na koncepcji poznawczo-behawioralnej, a nastawione będzie na motywowanie ku zmianie, rozwijanie relacji terapeutycznych, analizę funkcjonalną zachowania, rozwijanie celów terapii.

4. Grupa wstępna (2h x tydzień)

Celem grupy jest praca nad zrozumieniem mechanizmu współuzależnienia, praca nad komunikacją interpersonalną, praca nad przyjmowaniem krytyki i asertywnością oraz psychoedukacja związana z mechanizmami uzależnienia osoby bliskiej.

II. ETAP PODSTAWOWY (czas trwania etapu podstawowego – około 6 miesięcy)

1. Sesje terapii indywidualnej (1h x tydzień)

Celem spotkań indywidualnych na tym etapie terapii jest poznanie mechanizmów współuzależnienia, praca nad przekonaniami wyniesionymi z dzieciństwa, praca nad emocjami wstydu, lęku, poczucia winy, złości, żalu. Praca z Wewnętrznym Krytykiem oraz Wewnętrznym Dzieckiem.

2. Grupa psychoedukacyjna (2h x tydzień)

Celem zajęć informacyjno-edukacyjnych jest poznanie obrazu rodziny: ojca, matki, rodzeństwa, obrazu małżeństwa rodziców, przekonań o środkach psychoaktywnych, przekonań o innych ludziach i weryfikacja tych przekonań.

3. Warsztaty terapeutyczne – treningi (2h x tydzień)

Celem warsztatów jest dostarczenie umiejętności psychospołecznych: radzenia sobie ze złością, bezsilnością, poczuciem winy, lękiem, wstydem; kontrolowanie agresji i autoagresji; trening asertywności, trening radzenia sobie ze stresem; efektywne zarządzanie czasem i planowanie; rozwijanie kreatywności i potencjałów i inne tzw. miękkie umiejętności psychologiczne.,

Zakres tematyczny:

  • Poczucie kontroli
  • Zaufanie do innych
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Agresja i autoagresja
  • Asertywność
  • Komunikacja interpersonalna
  • Samoocena

4. Poradnictwo rodzinne (1h x tydzień)

Służy wspólnemu rozwiązywaniu aktualnie pojawiających się trudności czy problemów przez rodzinę i specjalistę (psychologa, pedagoga, terapeutę). Poradnictwo ma na celu określenie bieżących trudności osoby zgłaszającej się, udzielenie wsparcia informacyjnego dotyczącego m.in. możliwości korzystania z terapii, miejsc i form terapii, informacji na temat instytucji pomagających, możliwości interwencji wobec uzależnionego, wsparcie emocjonalne, motywowanie do podjęcia działań w kierunku zmian w obrębie systemu rodzinnego.

III. ETAP ZAAWANSOWANY (Czas trwania etapu zaawansowanego – około 12 miesięcy)

1. Sesje terapii indywidualnej (1h x tydzień)

Celem spotkań jest praca pogłębiona nad obszarami problemowymi u pacjenta, poprawa jego funkcjonowania biopsychospołecznego. Pogłębianie wglądu.

2. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych (2h x tydzień)

Celem grupy wsparcia dla członków rodzin i bliskich osób używających narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych jest rozpoznanie wpływu uzależnienia bliskiej osoby na sytuację osobistą i rodzinną, uświadomienie problemów z tego wynikających w różnych obszarach życia, rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia i jego konsekwencji, zaakceptowanie bezsilności wobec uzależnienia bliskiej osoby, a tym samym uznanie własnych ograniczeń, praca nad emocjami w stosunku do uzależnienia bliskiej osoby oraz praca nad przekonaniami na temat uzależnienia. Zajęcia w tej grupie są nieodzownym elementem pracy z osobą uzależnioną. Bez wsparcia rodziny, zrozumienia istoty problemu, osoba uzależniona nie ma szansy na sukces, a rodzina pogrąża się we współuzależnieniu. Podstawowym celem grupy jest ochrona rodziny przed współuzależnieniem, dysfunkcyjnymi zachowaniami, zaburzeniami w pełnieniu ról społecznych oraz uczenie jak radzić sobie z patologicznym zachowaniami osoby uzależnionej.

3. Grupa rozwoju osobistego (2h x tydzień)

Grupa ta przeznaczona jest dla pacjentów po etapie wstępnym i etapie pogłębionym. Praca terapeutyczna polega na analizie indywidualnych problemów na tle grupy, wsparciu emocjonalnym, zyskaniu świadomości swoich trudności i zasobów. Grupa jest długoterminowa uzależniona od potrzeb indywidualnego rozwoju osobistego.