Informacje dla pacjentów

Informacje dla pacjentów

SZANOWNI PACJENCI!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REJESTRACJĄ POPRZEZ ADRES E-MAIL; rejestracjabatorego.swds@gmail.com

TĄ DROGĄ MOZECIE NAM ZADAĆ PYTANIE, UPEWNIĆ SIĘ CO DO TERMINU WIZYTY, A TAKŻE ANULOWAĆ LUB ZMIENIĆ TERMIN SESJI.

PRZEPRASZAMY ŻE NASZ TELEFON JEST CZĘSTO ZAJĘTY LUB NIE JEST ODBIERANY ZA KAŻDYM RAZEM, GDY CHCECIE SIĘ Z NAMI POŁĄCZYĆ…PRACUJEMY NAD ROZWIĄZANIEM TEGO PROBLEMU I USPRAWNIENIEM KOMUNIKACJI!

JEŚLI CHCECIE NAWIĄZAĆ KONTAKT Z PORADNIĄ LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY LUB DOROSŁYCH W NOWEJ HUCIE POLECAMY KONTAKT POPRZEZ ADRES: rejestracjakolorowe.swds@gmail.com

Zapraszamy do zapisów na psychoterapię w naszej nowej lokalizacji – os. Kolorowe 21.

Do udziału w oddziaływaniach zapraszamy dzieci i młodzież.

Centrum Leczenia Traum

Oferujemy profesjonalną i bezpłatną pomoc dla osób, które przeżyły w swoim życiu traumę. Proponujemy Państwu długoterminową lub krótkoterminową pomoc psychologów i psychoterapeutów, którzy specjalizują się w traumatologii.

Do udziału w oddziaływaniach terapeutycznych zapraszamy osoby, które:
• są świadkiem lub doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej;
• uczestniczyły w działaniach wojennych lub posiadają doświadczenia uchodźcze w
• związku z konfliktem zbrojnym;
• uczestniczyły pośrednio lub bezpośrednio w wypadku komunikacyjnym;
• doświadczyły skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.

*Na podstawie prowadzonych konsultacji diagnostycznych specjaliści psychoterapii mogą nie zakwalifikować do udziału w programie osoby, które posiadają aktywną fazę uzależnienia oraz wymagające hospitalizacji.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są telefonicznie lub w siedzibie placówki:

Stowarzyszenie W Dobrą Stronę
ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków
telefon: 796 231 871 (pon-pt w godzinach od 8 do 20)

Zgłoszenie nie wymaga skierowania. Przy zgłoszeniu potrzebny jest jedynie dowód osobisty. Nie obowiązuje kryterium wiekowe (do programu zapraszamy także młodzież, jednak w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/ opiekunów prawnych). Świadczenia udzielane są bez rejonizacji.

Oferta:

 1. Konsultacje diagnostyczne – obejmujące 3 wizyty diagnostyczne, na których 1. uczestnik zostanie zakwalifikowany do programu.
 2. Pomoc konsultacyjna – obejmując 1-2 wizyty konsultacyjne nakierowane nastworzenie planu pomocy i rozeznanie się w sytuacji kryzysowej.
 3. Pomoc krótkoterminowa – obejmująca od 1 do 7 spotkań z psychologiem/psychoterapeutą, podczas, których zostanie udzielone wsparcie emocjonalne izostanie zarysowany plan dalszego leczenia nakierowany na zaspokojenienajważniejszych potrzeb i kryzysu.
 4. Pomoc długoterminowa – obejmująca leczenie powyżej 7 tygodni. Obejmujedługotrwałą psychoterapię indywidualną i/lub grupową.

Każda forma pomocy łączy się także z konsultacją psychiatryczną. Każdy zgłaszający się uczestnik może odbyć konsultację ze specjalistą psychiatrii.

Świadczenia w ramach Ośrodka Terapii Traumy realizowane są na podstawie umowy nr 061/200931/PTR/2023 z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA zawartej na okres od 7 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2024 w zakresie Świadczenia opieki zdrowotnej – program oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy.


Perspektywa – program terapeutyczny skierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Program skierowany jest do osób , którzy używają przetworów konopi w sposób problemowy oraz osób będących rodziną i bliskimi tych osób i będzie realizowany do 15.12.2024 r.

Projekt zakłada wykorzystywanie w pracy z odbiorcami metod aktywizujących i interaktywnych. Wszystkie podejmowane działania będą mieć na celu osiągnięcie i utrzymanie abstynencji od środków odurzających, zapobieganie rozwojowi uzależnienia, ograniczenie częstości używania i redukcję szkód spowodowaną przyjmowaniem środków psychoaktywnych, rozwiązywanie kryzysowych sytuacji związanych z używaniem narkotyków oraz promowanie prozdrowotnych postaw.

 Odbiorcami programu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego w wieku powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje i wsparcie w formie:

– Indywidualnego wsparcia terapeuty

– Indywidualnych spotkań motywujących

– Poradnictwa rodzinnego

– Interwencji kryzysowych

– Grup terapeutycznych dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi

– Grup terapeutycznych dla rodzin osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi

– Konsultacji prawnych

– Konsultacji psychiatrycznych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty :

– NZOZ Centrum Stowarzyszenia W Dobrą Stronę , ul. Batorego 5 w Krakowie

– NZOZ Centrum Stowarzyszenia W Dobrą Stronę, ul. Radomska 36 w Krakowie

 Nr tel. 694 154 104


Zapraszamy do udziału w nowych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie W Dobrą Stronę! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 796 231 871


NIE POZWÓL BY TRAWA CIĘ PRZEROSŁA! Program profilaktyczno – terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu.
Wielu użytkowników konopi zgłaszając się na terapię ma wątpliwości co do jej celu. Waha się pomiędzy zaprzestaniem używania a ograniczaniem używania. Niekiedy, taka huśtawka decyzyjna może stanowić przeszkodę w szukaniu pomocy, ponieważ osoba używająca sądzi iż dopiero zgłosi się na terapię, gdy ten dylemat co do celu, rozstrzygnie samodzielnie. Tymczasem niepewność i wahanie to naturalny stan gdy mamy podjąć ważną decyzję. Dlatego, terapię w programie CANDIS prowadzi się w kilku etapach.


SKONSULTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI W PORADNI LECZENIE UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA NZOZ DOBREJ NADZIEI


Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie:

 • indywidualnego wsparcia terapeuty
 • poradnictwa rodzinnego
 • poradnictwa socjalnego
 • grup terapeutycznych dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi
 • grup terapeutycznych dla rodzin osób szkodliwie używających i uzależnionych od konopi
 • konsultacji prawnych
 • konsultacji psychiatrycznych

W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

OCEŃ CZY JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA

Stowarzyszenie W Dobrą Stronę, ul. Batorego 5, 31-135 Kraków

TELEFON 796 231 871

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


W dobrą stronę – program profilaktyczny dla osób używających narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin

Projekt jest współfinansowany  ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, i skierowany jest do:

1. osób używających narkotyków

2. osób używających nowych substancji psychoaktywnych

3. rodzin i bliskich osób używających narkotyków lub/i nowych substancji psychoaktywnych

 Odbiorcami programu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego w wieku powyżej 16 roku życia.

Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje i wsparcie w formie:

– Poradnictwa rodzinnego

– Interwencji kryzysowych

– Zajęć edukacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych

– Zajęć edukacyjno – informacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych

-warsztatów umiejętności psychospołecznych dla osób uzależnionych

– warsztatów umiejętności psychospołecznych dla członków rodzin

– grup wsparcia dla osób uzależnionych

-grup wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych

– konsultacji prawnych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty :

– NZOZ Centrum Stowarzyszenia W Dobrą Stronę , ul. Batorego 5 w Krakowie

od Pn-Pt  w godz. : 9-19

 nr Tel. 796 231 871


Drodzy Państwo,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną NZOZ Centrum Stowarzyszenia W Dobrą Stronę prowadzi terapię indywidualną oraz terapię grupową za pomocą środków teleinformatycznych do odwołania.


OGRANICZ RYZYKO – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Projekt współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Województwa Małopolskiego, skierowany jest do:

1. osób szkodliwie używających środków psychoaktywnych

2. osób szkodliwie używających Internetu, komputera, telefonu, jedzenia, zakupów, itp.

4. osób uzależnionych środków psychoaktywnych;

5. rodzin i bliskich osób używających szkodliwie i uzależnionych

Odbiorcami programu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego w wieku do 19 roku życia.

Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje i wsparcie w formie:

– indywidualnych spotkań profilaktycznych

– poradnictwa rodzinnego

– interwencji kryzysowej

– grup edukacyjno – informacyjnych

– zajęć warsztatowych

– treningów umiejętności społecznych

– grup rozwoju osobistego

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty :

– NZOZ Centrum Stowarzyszenia W Dobrą Stronę, ul. Batorego 5 w Krakowie

od Pn-Pt w godz. : 9-20

nr tel. 796 231 871