Kadra
Mgr MARCIN SZLAGA – prezes Stowarzyszenia W Dobrą Stronę, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień PARPA. W trakcie procesu certyfikacji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego UJ.

Mgr PAULINA NOWOTARSKA – vice-prezes Stowarzyszenia W Dobrą Stronę, kierownik Poradni Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich. W trakcie procesu certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych. Prowadzi warsztaty i treningi umiejętności. Poddaje się regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr KATARZYNA PYTKO-KIEŁKOWSKA – Członek zarządu Stowarzyszenia W Dobrą Stronę, pedagog, specjalista zarządzania w organizacjach pomocy społecznej i ochronie zdrowia, wieloletni kierownik Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Członek Zespołu Strategicznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kraków. Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Uzależnień w Krakowie.

Mgr MONIKA TROMBIK – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie ze specjalizacją: Pedagogika Resocjalizacyjna.

Specjalizuje się w prowadzeniu terapii uzależnień. Specjalistka psychoterapii uzależnień.

Swoją wiedzę i doświadczenia zdobywała m.in. na praktykach w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu oraz stażach klinicznych: w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „Straszny Dwór” w Czechowicach-Dziedzicach.

Prowadzi terapię indywidualną z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i członkami rodzin osób uzależnionych.

Poddaje się regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr DOROTA SKWARCZEWSKA – mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA. W trakcie procesu certyfikacji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego UJ, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z uzależnionymi, współuzależnionymi oraz członkami rodzin osób uzależnionych. Praca indywidualna i grupowa. Poddaje się regularnej superwizji specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie:

  • Wolontariat w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
  • Praca na stanowisku pedagog w Dziennym Ośrodku Socjoterapii – Stowarzyszenie SIEMACHA
  • Staż w Krakowskim Instytucie Psychoterapii
  • Staż kliniczny na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu, w tym osób z innymi dysfunkcjami (OTUA), w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
  • Mediator w sprawach karnych i postępowaniu w sprawach nieletnich – kurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Mediacyjne
  • Praca w ramach interwencji kryzysowej Domu Samotnej Matki w Wadowicach

Mgr MARTYNA REICHMAN – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od 2013 wykonuje zawód terapeuty uzależnień, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi. Pracuje z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych w ramach terapii DDA i współuzależnienia.

W ramach pracy zawodowej prowadzi grupy psychoedukacyjne, treningi komunikacji i asertywności, warsztaty z zakresu konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz kreatywnych form spędzania wolnego czasu.

Od 2017r jest realizatorem programu Candis – kierowanego do problemowych użytkowników przetworów konopi.

Mgr JOANNA MAZUR – magister psychologii. Studia ukończone na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek: Psychologia Stosowana). Obecnie pracuje jako psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Zajmuje się głównie osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin (osobami współuzależnionymi, DDA).
Mgr ADAM WOJAKIEWICZ – magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień PARPA

Nasi wolontariusze:

Joanna Przywara – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji w KBdsPN

Anna Dargacz – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Olena Krasovska – specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcje certyfikacji

Mariusz Smoter – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Konrad Nawojski – specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji